Aviso legal

Este sitio web e todos os seus contidos, incluíndo os textos, imaxes, son e calquera outro material, son propiedade da Generalitat de Catalunya ou dalgún organismo vinculado a esta, ou de terceiros que autoricen o uso destes contidos á Generalitat de Catalunya.

Todos os dereitos están reservados. Todo acceso a este sitio web queda suxeito ás seguintes condicións:

Só está autorizado o uso persoal non comercial. Non está permitida a modificación da web nin dos seus contidos.

A información administrativa facilitada a través desta web non substitúe á publicidade legal das leis, das disposicións xerais e dos actos que deban publicarse formalmente no DOGC e noutros diarios oficiais, cuxa edición impresa é o único instrumento que dá fe da súa autenticidade e contido.

A Administración da Generalitat non é responsable da información que se pode obter a través de enlaces a sistemas externos que non dependan desta Administración.

A Generalitat de Catalunya non garante que a web e o servidor estean libres de virus, e non se responsabiliza dos prexuízos ocasionados polo acceso á web ou pola imposibilidade de acceder á mesma.

En ningún caso as cookies ou outros medios de natureza análoga que se poidan utilizar servirán para almacenar información que permita identificar á persoa física usuaria da web.