Si has fet els cursos i has aprovat els exàmens de la CIFALC (Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya) que convoquen les universitats catalanes pots demanar el certificat al servei lingüístic de la universitat on has fet l'examen.

Si has cursat els estudis a Catalunya o disposes d'algun títol, diploma o certificat de català expedit per algun òrgan oficial de fora de Catalunya, consulta la llista de titulacions equivalents als certificats de coneixements de català de la SPL (Secretaria de Política Lingüística). Aquí trobaràs tota la informació de quins requisits calen (estudis realitzats, centre d'impartició, període de realització...) i on et poden expedir el certificat oficial.

Si has fet els exàmens oficials que convoca cada any la Secretaria de Política Lingüística i els has aprovat pots passar a recollir el diploma a les oficines de la localitat on vas realitzar la prova.

Si has finalitzat els cursos i has aprovat l'examen de final de nivell (Bàsic 3, Elemental 3, Intermedi 3, Suficiència 3, Superior C2) del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) rebràs un certificat homologat al correu electrònic que hagis facilitat.

Si resideixes fora de Catalunya, consulta les convocatòries d'exàmens a la pàgina de l'institut Ramon Llull (IRL). S'hi poden presentar les persones majors de catorze anys en el moment de realitzar-les, de qualsevol nacionalitat, que vulguin acreditar el seu coneixement de llengua catalana al marge dels estudis reglats. Els resultats es poden consultar a la seu electrònica a partir de la data establerta a la resolució. Les persones que obtinguin el resultat d'apte podran descarregar-s'hi el diploma corresponent.

Pes
-28
Seccions
Pes
-28